Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Jubileusz 160-lecia szkolnictwa w Ołpinach

Utworzono dnia 02.10.2017
Czcionka:

   Jubileusz to niezwykłe wydarzenie. Stwarza ono okazję do wspomnień oraz odbycia podróży w czasie. Czas bowiem sprawia, że pewne zdarzenia i postacie umykają z pamięci, jednak dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je wszystkie ponownie.
   Obchody jubileuszu 160-lecia szkolnictwa rozpoczęliśmy uroczystą Mszą św., której przewodniczył ksiądz infułat Adam Kokoszka.
- Gdybyśmy chcieli dziś tylko jednym słowem opisać dzieje szkolnictwa w Ołpinach, to wydaje się, że najtrafniejszym określeniem byłoby słowo „służba”. Czym jest służba? Co to znaczy służyć? (…) Służyć to znaczy miłować, nie słowami, ale czynami. Służyć to znaczy przyczyniać się do wzrostu dobra drugiego człowieka. Służyć to poświęcać własne życie komuś innemu. Tak rozumianą służbę wobec lokalnej społeczności pełniło i pełni tutejsze szkolnictwo, realizując różne programy szkolne. (…) Co to znaczy realizować służebną misję szkoły według tej ponadczasowej podstawy programowej, którą jest sam Jezus Chrystus? Pan Jezus jednoznacznie powiedział o sobie, że przyszedł na świat po to, aby ludziom służyć, a nie, żeby Jemu służono. Treścią całego swojego ziemskiego życia uczynił służbę. Treść tej służby wyraził w trzech słowach: Droga, Prawda i Życie. Zatem służebna misja szkoły na wzór Chrystusa powinna też mieć ten sam Chrystusowy potrójny wymiar: wymiar drogi, prawdy i życia.
Służba drogi
Być dla kogoś drogą, to znaczy ukazywać mu kierunek i sens życia. To znaczy wprowadzać go w życie, kłaść fundamenty pod jego przyszłość, przekazywać młodym pokoleniom dziedzictwo wiedzy, umiejętności, tradycji, patriotyzmu, odwagi, właściwego sposobu myślenia i postępowania. Tę funkcje drogi podejmują nauczyciele i wychowawcy. Oni nie tylko jak drogowskaz wskazują kierunek drogi, ale całą swoją postawą stają się drogą dla swoich uczniów i wychowanków. Są przewodnikami, wzorcami osobowymi, mistrzami.
Służba prawdy
Być dla kogoś prawdą, to stanowić dla niego punkt odniesienia w życiu. To nie tylko realizować program nauczania, przekazywać na lekcjach wiedzę, ale przekazywać coś więcej – życiową mądrość, czyli pełną prawdę o życiu. To strzec młodych ludzi, by nie ulegali iluzji łatwego konsumpcyjnego stylu życia. To dbać o to, by w codziennym słowniku moralnym funkcjonowały takie pojęcia jak: uczciwość, radość, prawdomówność, pracowitość, tolerancja, bezinteresowność, a także wyrzeczenie, poświęcenie, ofiara.
Służba życia

Być dla kogoś życiem, to pozwolić mu rozwijać się w klimacie miłości i piękna. (…) Jak w promieniach słońca rozwijają się kwiaty, tak w promieniach miłości rozwija się człowiek. Atmosfera miłości, życzliwości i pochylenia się nad każdym uczniem, to sekret dobrego wychowania i w rodzinie, i w szkole. Szkoła powinna wspomagać rodzinę w tym względzie.
- powiedział w swojej homilii ks. infułat Adam Kokoszka.
    Przywołał on też słowa prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, który przemawiając do nauczycieli na Jasnej Górze, powiedział: - Czy myślicie, że jesteście zawodem? Nie, nie jesteście zawodem. Tyle zawodów zawodzi, a wy zawieść nie możecie. Zacytował również  Janusza Korczaka, który zwykł mawiać: - O ile piękniejszy byłby świat, gdyby ludzie wykształceni zdolni byli dawać innym (…) światło i ciepło. Światło wiedzy oraz ciepło miłości. Kończąc kazanie, życzył, aby szkoła w Ołpinach przez kolejne dziesięciolecia dawała swym uczniom światło i ciepło klimatu wychowawczego współtworzonego przez nauczycieli i uczniów. Klimatu, który uzdalnia do służby Bogu i ludziom na wzór Chrystusa Drogi, Prawdy i Życia. - Niech w tym duchu uformowani uczniowie jako absolwenci niosą światło i ciepło tej szkoły w dalsze etapy swojej edukacji i późniejsze życie zawodowe, rodzinne i wspólnotowe. Niech w tym duchu nadają odnowiony kształt naszej Ojczyźnie, Europie i światu – podsumował.
  Po Eucharystii zaproszeni goście oraz cała społeczność udali się do szkoły, aby kontynuować świętowanie 160-lecia oświaty w Ołpinach. Przybyłych na jubileuszową uroczystość powitała Dyrektor - pani Anna Niemiec. A swoją obecnością zaszczycili nas: ks. infułat Adam Kokoszka, gospodarz Gminy Szerzyny - pan Grzegorz Gotfryd, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie - pan Artur Puciłowski, proboszcz parafii ks. Jerzy Janeczek, ks. katecheta Mirosław Rabijasz, proboszczowie sąsiednich parafii, opat oraz księża i ojcowie rodacy,  Dyrektor Centrum Edukacji Gminy Szerzyny - pani Anna Niemiec, sekretarz Gminy Szerzyny - pani Zuzanna Kluz, skarbnik Gminy Szerzyny - pan Andrzej Sarna, sołtys wsi Ołpiny - pan Roman Gabryel, Radni Rady Gminy Szerzyny na czele z Przewodniczącym panem Mariuszem Słotą, Dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy, Poczty Sztandarowe z okolicznych placówek z opiekunami, emeryci – Dyrektor pani Anna Bryndal, nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice, społeczność ołpińska oraz absolwenci naszej szkoły.
    Pani Dyrektor Anna Niemiec, zwracając się do wszystkich zebranych, powiedziała, że nasza szkoła jest i była miejscem, gdzie zbierają się dobrzy ludzie, gdzie istnieje przestrzeń dla marzeń. Tu były i są kształcone najważniejsze wartości życiowe, tu rodzą się najpiękniejsze marzenia, tu dorastają najbardziej twórczy i utalentowani młodzi ludzie rozsławiający Ołpiny oraz Polskę na całym świecie. Dodała, że działalność dydaktyczno-wychowawcza naszej placówki jest dobrze oceniana przez władze samorządowe i oświatowe, o czym świadczą liczne sukcesy uczniów w konkursach oraz olimpiadach. O sukcesach placówki znamionują też wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych. Pani Dyrektor serdecznie podziękowała tym, którzy szerzyli oświatę w Ołpinach. Życzyła sobie i wszystkim, aby szkoła przez kolejne lata i stulecia była ozdobą Ołpin oraz przynosiła korzyści uczniom, ich rodzicom, wiosce, gminie i naszej Ojczyźnie.
   Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili zaproszeni goście.
Wójt Gminy Szerzyny - pan Grzegorz Gotfryd podziękował infułatowi Adamowi Kokoszce za dar Mszy św., za Eucharystię, która nas zgromadziła, byśmy mogli wyrazić wdzięczność tym wszystkim pokoleniom, które były przed nami, bo tam jak w soczewce skupia się praca, dążenia i pragnienia ludzkie i tam mają swój początek, jak  również swój kres. W imieniu społeczności gminy wyraził wdzięczność tym, którzy przez 160 lat budowali potencjał Ołpin i szkolnictwa w Ołpinach, a byli to: dyrektorzy, nauczyciele, grona pedagogiczne, wyjątkowe postacie, które włączały się w działalność społeczności szkoły i budowały ten potencjał, zarówno materialny jak i intelektualny. Życzył całej społeczności szkoły, pani Dyrektor, Gronu Pedagogicznemu, Radzie Rodziców i uczniom, aby kolejne lata były latami świetlanymi, by zmieniając oblicze szkoły, zarówno to materialne, nie zapominali o tym, co jest najważniejsze – intelekcie, o budowaniu klimatu, który sprawi, że szkoła wyda wiele jeszcze owoców w postaci wyjątkowych osób, ludzi, którzy będą sławić imię tej szkoły. Z okazji jubileuszu wręczył pani Dyrektor pamiątkowy obraz.
  Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie - pan Artur Puciłowski pogratulował pięknego jubileuszu i na następne życzył spełnienia ambitnych planów, a na rozpoczęty rok nauczycielom i uczniom sukcesów. Następnie odczytał List Gratulacyjny Małopolskiego Kuratora Oświaty - pani Barbary Nowak.
  Prof. o. Zdzisław Gogola, autor książki o ołpińskiej szkole, podzielił się swoimi osobistymi refleksjami, a także wspomnieniami z dawnych czasów szkolnych oraz współczesnych.
   Dyrektor Gminnego Centrum Zarządzania Edukacją - pani Anna Niemiec złożyła gratulacje oraz podziękowania. - 160 lat w życiu szkoły, to lata pracy setek pedagogów, to dziesiątki roczników uczniów, którzy co roku opuszczają te mury, to codzienność, to święta, sukcesy i porażki, zmiany i potrzeby. Pani Anna Niemiec podziękowała tym, którzy poświęcali swoją pracę, swój czas, by poprzez różne formy aktywności uczyć i wychowywać. Wyraziła ona również wdzięczność tym, którzy zapewniają młodym ludziom godne warunki do nauki. - 160 lat funkcjonowania tej szkoły jako ośrodka edukacji zaowocowało wieloma sukcesami, o czym świadczy fakt, że to miejsce wciąż się rozwija, wciąż tętni życiem, a działalność tej szkoły przynosi zamierzone efekty.
   Sołtys wsi Ołpiny, a także radny powiatowy - pan Roman Gabryel podkreślił ogromną rolę szkoły w funkcjonowaniu naszej społeczności lokalnej. - To szkoła jest organizatorem wszelkiego rodzaju uroczystości rocznicowych i patriotycznych. Szkoła uczy poszanowania dobra wspólnego. Tu poznajemy lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Szkoła rozwija postawę patriotyczną. Szkoła daje możliwość rozwoju zainteresowań, uczy zachowań proekologicznych. Szkoła jest bardzo ważnym elementem działalności lokalnej, współpracując z parafią, Ochotniczą Strażą Pożarną, domem kultury, klubem sportowym. Angażuje się w życie naszej wsi. Za to zaangażowanie pragnę serdecznie podziękować. Pan Roman Gabryel wyraził dumę z tego, że jest absolwentem tej szkoły. Pogratulował pięknego jubileuszu i pokoleń wychowanków. Życzył sukcesów w pracy wychowawczej.
  Przewodnicząca Rady Rodziców - pani Lidia Mastyj podziękowała gościom za zaszczycenie nas swoją obecnością, przez co uroczystość stała się jeszcze bardziej doniosła, a przedstawicielom władz samorządowych oraz oświatowych za przychylność, życzliwość i wsparcie jakie okazują naszej placówce. Podkreśliła, że szkołę tworzą również rodzice, którzy angażowali oraz angażują się w jej życie, którzy starali się, aby ona  powstała i funkcjonowała. Podziękowała tym rodzicom, którzy bezinteresownie podejmują pracę na rzecz naszej placówki, przez co wpisują się w jej historię.
  Swoimi osobistymi wspomnieniami z czasów szkolnych podzielił się również najstarszy z obecnych, wychowanek naszej szkoły - ks. prałat Roman Wójcik.
   Kolejnym punktem jubileuszowych obchodów była część artystyczna z udziałem uczniów i absolwentów. Ukazała ona zebranym przeszłe, a także teraźniejsze życie szkoły. Przywołała wspomnienia z lat szkolnych oraz sprawiła, że te niezapomniane i wyjątkowe chwile ożyły na nowo w naszych sercach. Partie narracyjne dotyczące rysu historycznego szkolnictwa w Ołpinach przeplatane były fragmentami poezji Karola Wojtyły, choreografiami tanecznymi oraz aranżacjami instrumentalno-wokalnymi w wykonaniu solistów, chóru szkolnego oraz zespołu muzycznego. Akademia wzbogacona została prezentacjami multimedialnymi, które stały się pamiątkowym albumem wypełnionym zdjęciami osób, które tworzyły historię szkolnictwa w Ołpinach - dyrektorzy, nauczyciele, absolwenci, laureaci oraz finaliści konkursów i olimpiad, pracownicy obsługi oraz fotografiami ilustrującymi codzienne życie szkoły.
    Aby uwiecznić to wyjątkowe wydarzenie - 160 lat oświaty w Ołpinach – została odsłonięta i poświęcona przez ks. infułata Adama Kokoszkę tablica pamiątkowa. Później każdy z obecnych na uroczystości mógł skosztować tortu okolicznościowego, obejrzeć wystawę fotograficzną „Historia oświaty w Ołpinach”, dokonać wpisu w Księdze Pamiątkowej oraz udać się w sentymentalny spacer po szkole.

   Cała społeczność szkolna na czele z panią Dyrektor Anną Niemiec składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaszczycili naszą szkołę swoją obecnością i wzięli udział w jubileuszu 160-lecia szkolnictwa w Ołpinach. Wyrazy wdzięczności adresujemy także do absolwentów naszej szkoły, którzy przyczynili się do uświetnienia części artystycznej.

Barbara Wójcik

 

 

Jubileusz 160–lecia oświaty w Ołpinach

Utworzono dnia 02.10.2017, 08:27

E-DZIENNIK

Partnerzy szkoły

Biuletyn Informacji Publicznej

Polecamy

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 253

W poprzednim tygodniu: 628

W tym miesiącu: 1395

W poprzednim miesiącu: 2272

Wszystkich: 58907