Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Uroczystość nadania Imienia Szkole oraz poświęcenia Sztandaru

Utworzono dnia 26.10.2016
Czcionka:

Zostawiajmy po sobie dobre imię i trwałą pamięć wśród śmiertelnych,

 by życie nasze nie przeszło nadaremnie.

 Leonardo da Vinci

Dzień 18 października 2014r. zapisał się w historii naszej placówki  jako jeden z najważniejszych. Właśnie tego dnia nastąpiło oficjalne nadanie Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ołpinach imienia ks. prałata Jana Ślęzaka oraz przekazanie poświęconego Sztandaru. Z okazji tak wyjątkowego i niecodziennego wydarzenia w życiu naszej społeczności mogliśmy gościć czcigodnych, dostojnych i szacownych Gości.

 Uroczystości w kościele

    Uroczystości zainaugurowano Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej, którą celebrował ks. infułat Adam Kokoszka, a towarzyszyli mu ksiądz dziekan Adam Ptak oraz Księża Rodacy na czele z o. Zdzisławem Gogolą. W świątyni zgromadzili się zaproszeni  Goście, Dyrektor Szkoły, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły, Uczniowie, Rodzice oraz Mieszkańcy Ołpin.

     Pani dyrektor Anna Gotfryd  powitała Księdza Infułata, podziękowała mu za obecność, Eucharystię oraz modlitwę w intencji całej Społeczności Szkolnej.  Następnie uczyniły to dzieci, kierując w stronę Czcigodnego Gościa życzliwe słowa oraz wręczając bukiet kwiatów.

    W swojej homilii ks. infułat Adam Kokoszka przedstawił postać ks. prałata Jana Ślęzaka. Rozpoczął od tego, że wybór imienia jest (…) wyborem programu życia. Patron jest punktem odniesienia, wzorem do naśladowania, wreszcie autorytetem, nie takim którego trzeba słuchać, ale takim którego warto słuchać! A takim autorytetem w tutejszym środowisku był, jest i pozostanie nadal ks. prałat Jan Ślęzak! (…) O Jego autorytecie stanowi realizacja trzech zasad pedagogicznych, będących sekretem skuteczności wszelkich oddziaływań wychowawczych, zarówno w rodzinie,  szkole, zakładzie pracy, jak i w różnych innych miejscach i środowiskach kształtujących człowieka, takich jak parafia, wioska czy gmina. 

     Reguły, którymi kierował się w swoim życiu i pracy duszpasterskiej ks. prałat Jan Ślęzak to:

 Być obecnym!

 Wychodzić naprzeciw!

 Kochać ludzi!

    Odnosząc się do pierwszej zasady Ks. Infułat powiedział,że (…) ks. Ślęzak był obecny wśród swoich wiernych, na wzór Chrystusa Dobrego Pasterza (…) on był wszystkim dla wszystkich! Był wszystkim, bo był pasterzem, ojcem, bratem, przyjacielem wychowawcą, nauczycielem, społecznikiem, rolnikiem, dobrym organizatorem i gospodarzem (…).

 Wychodzić naprzeciw nie oznacza u ks. prałata Jana Ślęzaka, aby otworzyć drzwi, by kogoś przyjąć. Według niego trzeba wyjść przez te drzwi, aby kogoś szukać i spotykać. Ks. Ślęzak wychodził do ludzi  z coraz to nowymi inicjatywami.

    Trzecia norma moralna  pedagogii ks. Jana Ślęzaka  przenika i uzasadnia dwie pozostałe. Ks. Prałat kochał ludzi na wzór Pana Jezusa, który powiedział do swoich uczniów: Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej (J, 15,9).  Miał wypisane w swoim sercu imiona powierzonych sobie wiernych. Ks. infułat Adam Kokoszka przytoczył słowa o. Zdzisława Gogoli: Ks. Ślęzak już za swego ziemskiego życia był kimś z innego świata, a sam ośmielił się dodać, że z takiej gliny jak On, Bóg lepi świętych….

     Kończąc swoje kazanie, życzył: Niech klimat wychowawczy Zespołu Szkół w Ołpinach, współtworzony przez nauczycieli, rodziców i uczniów dobrze służy realizacji pedagogii Patrona Szkoły ks. prałata Jana Ślęzaka, opartej na trzech zasadach: być obecnym, wychodzić naprzeciw  i kochać ludzi. Niech w tym duchu uformowani, dzisiejsi uczniowie, a przyszli absolwenci wnoszą te zasady w dalsze etapy swojej edukacji, w późniejsze życie rodzinne, zawodowe i wspólnotowe. Niech w tym duchu, już od dziś współtworzą przyszły kształt naszej małej ojczyzny, Polski, Europy i świata.

    Po homilii Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Lidia Mastyj, w imieniu Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Uczniów i Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ołpinach poprosiła Ks. Infułata o poświęcenie i pobłogosławienie Sztandaru oraz modlitwę, aby Uczniowie – Dzieci i Młodzież - w swoim życiu czcili wartości, jakimi dla każdego człowieka są BÓG, HONOR, OJCZYZNA i  podążały drogą wiary, prawdy i miłości.

    Pani dyrektor Anna Gotfryd podziękowała Księdzu Infułatowi oraz wszystkim Księżom za koncelebrowanie Mszy Świętej i poświęcenie Sztandaru. Zaprosiła  zgromadzonych w kościele do uczestnictwa w drugiej części uroczystości.

    Modlitwą za byłego Patrona Szkoły Podstawowej Stefana Żeromskiego i śp. ks. prałata Jana Ślęzaka oraz błogosławieństwem zakończone zostały uroczystości kościelne. Następnie w kierunku szkoły podążył orszak uformowany  wg ustalonego porządku: Orkiestra Strażacka z Żurowej, Poczet Flagowy, Poczet Sztandarowy Rodziców, Poczet Sztandarowy Dzieci, Poczty Sztandarowe zaprzyjaźnionych Szkół, zaproszeni Goście i Dyrektor Szkoły, Uczniowie z Wychowawcami i pozostali uczestnicy imprezy. W tym czasie delegacja Nauczycieli, Rodziców i Uczniów udała się na cmentarz, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobie Patrona  ks. prałata Jana Ślęzaka.

 Uroczystości w szkole

    Oficjalną część uroczystości nadania Imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ołpinach i wręczenia Sztandaru rozpoczęto od wciągnięcia flagi na maszt znajdujący się przed szkołą, tuż obok Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego i odśpiewania hymnu państwowego przy akompaniamencie Orkiestry Strażackiej. W sali gimnastycznej głos zabrała pani dyrektor Anna Gotfryd, która bardzo serdecznie powitała  dostojnych  Gości przybyłych na imprezę, a wśród nich księdza infułata Adama Kokoszkę oraz wszystkich Wielce Czcigodnych Duchownych – Księży Rodaków, proboszcza i katechetę z Ołpin ks. Kazimierza Skrobota oraz ks. Janusza Mąkę, ks. profesora Józefa Wołczańskiego, ks. profesora Andrzeja Bruździńskiego, proboszcza z Żurowej ks. Stanisława Mikołajczyka, dziekana z Szerzyn ks. Adama Ptaka, proboszcza z Czermnej ks. Stanisława Madeja, proboszcza ze Swoszowej ks. Kazimierza Pszenicznego, ks. Piotra Ścipienia, którego z ks. prałatem Janem Ślęzakiem łączą więzy rodzinne, Czcigodnych Księży Ojców Rodaków z Ołpin, Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie panią Urszulę Blicharz i przybyłych Wizytatorów, Przedstawicieli Władz Administracji Samorządowej, a szczególnie Wójta Gminy Szerzyny pana Stanisława Kmiecika, Sekretarza Gminy Szerzyny panią Zuzannę Kluz, Skarbnika Gminy Szerzyny pana Andrzeja Sarnę, Kierownika  Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty panią Annę Niemiec, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej panią Annę Wójcik, władze powiatowe, które reprezentował Wiceprzewodniczący Rady Powiatu pan Wacław Sychta, dyrektorów jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy: Dyrektorów Szkół, Przedszkoli, Ośrodków Zdrowia, Zakładu Komunalnego, Radnych Gminy Szerzyny na czele z Przewodniczącym Rady panem Markiem Antasem, Radę Sołecką Ołpin na czele z Przewodniczącym panem Andrzejem Zbylutem, Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji pana Krzysztofa Kucharskiego, Przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej, Sołtysów Wsi z terenu gminy Szerzyny, wykonawców Sztandaru państwa Małgorzatę i Tadeusza Kowal, ołpińskiego artystę – rzeźbiarza, twórcę płaskorzeźby upamiętniającej nadanie Imienia, pana Stanisława Bryndala, szanownych Emerytów, byłych Pracowników Szkoły, panią dyrektor Annę Bryndal, Przyjaciół i Darczyńców Szkoły, Rodziców, Nauczycieli, Pracowników Szkoły oraz Mieszkańców Ołpin.

    Pani dyrektor Anna Gotfryd w swoim wystąpieniu podkreśliła doniosłość  dzisiejszego dnia oraz jego historyczne znaczenie: Nadając imię szkole, ustalamy jej tożsamość, podkreślamy kierunek działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez osobę patrona, jako autorytet i punkt odniesienia w działaniu. Wyraziła ufność w to, że postawa ks. prałata Jana Ślęzaka będzie wzorem dla wszystkich i pomoże wychować uczniów na dobrych oraz mądrych ludzi: Nasz Patron będzie nam zawsze przypominał, że piękno duchowe, prawda i dobro to wartości uniwersalne. Ks. prałat Jan Ślęzak nie jest nieosiągalnym ideałem, ale osobą, która do nas przemawia swoimi czynami zgodnie z maksymą: verba docent, exempla trahunt. Jego słowa nas uczą, a przykłady pociągają. Postać takiego Patrona zobowiązuje nas do dawania czytelnego świadectwa dobra w  życiu całej społeczności, rzetelnego zdobywania wiedzy i szczerej dbałości o chrześcijańskie wychowanie. Nic więcej mi nie pozostało jak życzyć wszystkim, aby wzorując się na naszym Patronie pielęgnowali w sobie cechy najlepsze: skromność, uczynność, tolerancję, pracowitość i mądrość, by one były dla nas inspiracją do stawania się coraz lepszymi ludźmi.

 Akt nadania Imienia, przekazanie Sztandaru i ślubowanie Uczniów

    Aktu nadania Imienia Szkole dokonał Przewodniczący Rady Gminy pan Marek Antas, który odczytał  Uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ołpinach imienia ks. prałata Jana Ślęzaka i prawa posiadania Sztandaru, a następnie wręczył ją Dyrektorowi Szkoły.

 

    Kolejnym punktem uroczystej ceremonii było przekazanie przez przedstawicieli Rady Rodziców, panią Agatę Słomską, panią Stanisławę Niziołek oraz pana Rafała Faliszka, poświęconego Sztandaru Dyrektorowi Szkoły, a następnie Szkolnemu Pocztowi Sztandarowemu Uczniów, w skład którego weszli Joanna Jarek, Klaudia Wójcik, Gustaw Duran. Pani Dyrektor oddając Sztandar powiedziała: Drodzy Uczniowie, przekazuję Sztandar w Wasze ręce – niech będzie on symbolem Waszej godności i powinności uczniowskiej, a także patriotyzmu, miłości do Boga, do ludzi i wszystkich tych wartości, którymi żył nasz Patron ks. prałat Jan Ślęzak. Strzeżcie jego honoru. Przewodnicząca Samorządu Szkolnego Gimnazjum Wiktoria Placek w imieniu wszystkich Uczniów zapewniła: My, Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ołpinach, przyjmując ten Sztandar, przyrzekamy otaczać go czcią i dbać o to, by właściwym postępowaniem, wzorowym zachowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię Szkoły. Następnie Poczet Sztandarowy zaprezentował zgromadzonym Sztandar Szkoły, a prowadzący pan Michał Mitoraj odczytał jego opis:

    Sztandar ma kształt kwadratu. Brzegi zostały obszyte złotymi frędzlami. Rewers jest biało – czerwony. Na tym tle zostało umieszczone godło państwowe, pod nim na czerwonej części złoty napis: BÓG HONOR OJCZYZNA.  Godłem jest orzeł biały w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem zwróconym w prawo. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu oraz gotowość do pokonywania przeszkód i trudności.

 Awers jest koloru złotego. Centralnie umieszczony portret naszego Patrona ks. prałata Jana Ślęzaka otacza delikatny ozdobny ornament wyszyty złotą nicią. Wokół niego znajduje się napis wyhaftowany bordowymi literami SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM im. ks. prał. Jana Ślęzaka W ZESPOLE SZKÓŁ W OŁPINACH. Drzewiec zrobiono z drzewa bukowego i wybarwiono w kolorze palisandra. Zakończony on jest głowicą z metalowym orłem złotej barwy.

 Sztandar został wykonany przez państwa Małgorzatę i Tadeusza Kowal.

    W obecności zgromadzonych w sali gimnastycznej Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ołpinach złożyli ślubowanie na otrzymany Sztandar. Tekst przysięgi odczytała Pani Dyrektor, a Uczniowie odpowiadali: „Ślubujemy!” na  kolejne wezwania:

 Dochować wierności Bogu, Ojczyźnie, Rodzinie, Szkole.

 Bronić i umacniać wartości, które wyznawał i głosił nasz Patron ks. prałat Jan Ślęzak.

 Strzec honoru Szkoły i jej Sztandaru.

 Pilnie pracować nad sobą teraz i w przyszłości.

 Szanować godność własną i godność drugiego człowieka,

 Część artystyczna

     Montaż słowno – muzyczny zaprezentowali Uczniowie Szkoły. Oprawę muzyczną występu uświetnił chór szkolny pod batutą pana Marka Bąka  i zespół instrumentalno – wokalny z solistką Magdaleną Jarek. Piosenką Czesława Niemena pt. Dziwny jest ten świat wprowadzono publiczność w refleksyjny nastrój. Następnie prowadzący, Anna Leszkiewicz, Kinga Pikusa, Szymon Niziołek oraz Tomasz Wójcik , przybliżyli  sylwetkę Patrona oraz jego stosunek do bliźniego, kapłaństwa, modlitwy i Pana Boga. Kreśląc biografię Patrona, udowodnili, że ksiądz prałat Jan Ślęzak swoim życiem pokazał pełnię człowieczeństwa.

     W rolę ks. prałata Jana Ślęzaka wcielił się Szymon Bąk, który w trakcie występu odczytywał notatki kleryka Jana Ślęzaka sporządzone po rekolekcjach prowadzonych w seminarium. Ich lektura pozwala lepiej poznać duchową sylwetkę Autora.

 Zapiski kleryka Jana Ślęzaka:

 Kapłan to alter Christus. Ma życiem swoim świecić jak żywa pochodnia,

 ma prowadzić drugich do Boga. Kapłaństwo to samozaparcie się, to ciągła ofiara.

 Miłość Boga – to cel człowieka. Kto Boga miłuje, ten jest najszczęśliwszy

 na świecie.

 Kapłan ma walczyć z trzema wrogami: ze swoim własnym ciałem, ze światem

 i z szatanem. Walkę tę musi toczyć do ostatniej chwili życia. By jednak wyjść jako zwycięzca,  musi się uzbroić w pancerz świętości. Musi być świętym. 

Moje postanowienia:

  1. W całym życiu mieć przed oczyma to, że mam obowiązek zostać świętym i dążyć do tego z żelazną konsekwencją.
  2. W zdobywaniu świętości nie żałować żadnych wysiłków, całego siebie poświęcić, byleby tylko zdobyć świętość.
  3. Pracować nad wykorzenieniem pychy.

Kapłan ma być mężem modlitwy, nieustannie się modlić, ukochać modlitwę.

Życie kapłana to jedna, nigdy niekończąca się modlitwa. Kapłan to pośrednik między Bogiem a ludźmi, który ma dla nich upraszać łaski.

Kapłan  tyle jest wart, ile warta jest jego modlitwa.

Mszę Świętą nade wszystko trzeba cenić i jak najlepiej z niej korzystać, bo to największy nasz skarb, bo to jest ofiara krzyżowa i tak zawsze ją sobie wyobrażajmy, że Chrystus teraz umiera na krzyżu.

Kapłan powinien pałać jak najgorętszą miłością ku Bogu i ku ludziom. Powinien litować się nad nędzą ludzką i wszelkimi sposobami ją usuwać, powinien wszystkich obejmować płonącym miłością sercem.

 

Zasady w obcowaniu z bliźnimi:

Patrzeć na bliźnich w duchu wiary, to widzieć w nich Pana Jezusa.

Odnosić się do bliźnich z jak największą dobrocią, serce im okazywać. A gdzie już trudno okazać dobroć, to zastąpić ją grzecznością, do grzeczności dodać milczenie.

 

Nie stawiajmy żadnych granic, żadnych zastrzeżeń w poświęceniu się dla Boga.

Nie uciekajmy przed cierpieniem, nie bójmy się go. Uszlachetnia ono człowieka, oczyszcza, łączy go z Bogiem.

   Fragmenty słowne przeplatano tradycyjnymi oraz nowymi aranżacjami piosenek  religijnych: Szedłem kiedyś inną drogą, Barka, Sutanna, Jest na świecie miłość oraz innymi utworami, jak Tolerancja, a prezentację podsumowano  fragmentem Hymnu o miłości z Listu do Koryntian w interpretacji Antoniny Krzysztoń:

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,

a miłości bym nie miał,

stałbym się jak miedź brzęcząca

albo cymbał brzmiący.

Gdybym też miał dar prorokowania

i znał wszystkie tajemnice,

i posiadał wszelką wiedzę,

i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił,

a miłości bym nie miał,

byłbym niczym.

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,

a ciało wystawił na spalenie,

lecz miłości bym nie miał,

nic bym nie zyskał. 

    Uczniowie w szczególny sposób zaakcentowali, że ks. prałat Jan Ślęzak swoją dobrocią i otwartością przypomina postawę Jana Pawła II. To Jan Paweł II małej małopolskiej wsi.  Na Jego nagrobku umieszczono napis: Był wszystkim dla wszystkich. Patetyczny, uroczysty i bardzo wyjątkowy  nastrój montażu słowno – muzycznego podkreśliły piękne, wzruszające linie melodyczne, a wśród nich Ave Maria.

Przemówienia okolicznościowe

   Nadszedł moment, aby głos zabrali szacowni Goście. Swoimi refleksjami na temat postaci ks. prałata Jana Ślęzaka oraz uroczystości podzielili się Wójt Gminy Szerzyny  pan Stanisław Kmiecik, ksiądz infułat Adam Kokoszka, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty pani Urszula Blicharz, o. Zdzisław Gogola, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w imieniu Starosty Powiatu Tarnowskiego pan Wacław Sychta, ksiądz profesor Józef Wołczański, ksiądz Piotr Ścipień, Członek Rady Gminy pan Grzegorz Gotfryd oraz ks. Roman Wójcik. Wszyscy gratulowali wyboru ks. prałata Jana Ślęzaka na Patrona, pięknej uroczystości oraz z ogromnym artyzmem  przygotowanej części artystycznej. Udzielili nam cennych wskazówek i rad, które Społeczność Szkolna powinna wdrożyć w swoje szkolne życie. Starosta Tarnowski pan Roman Łucarz w liście skierowanym do pani dyrektor Anny Gotfryd napisał:

(…) To piękne ukoronowanie Państwa dotychczasowej pracy, ale jednocześnie wyzwanie na przyszłość. Bowiem imię i dziedzictwo Patrona (…) staje się częścią tradycji szkolnej. Jest to zobowiązanie do wkomponowania reprezentowanych przez niego wartości i ideałów w działalność wychowawczą i dydaktyczna szkoły. Tymi ideałami było przede wszystkim umiłowanie drugiego człowieka, Ojczyzny oraz praca na rzecz Kościoła. (…) Nadając Jego imię Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ołpinach wyrażacie Mu wdzięczność, ale przede wszystkim wskazujecie jego życiorys jako przykład do naśladowania dla młodego pokolenia. (…)

Miejsce pamięci

    Dalszy ciąg części oficjalnej uroczystości kontynuowano na korytarzu głównym, gdzie nastąpiło poświęcenie płaskorzeźby Patrona, upamiętniającej nadanie Imienia Szkole. Rzeźbę przedstawiającą ks. prałata Jan Ślęzaka wykonał miejscowy artysta pan Stanisław Bryndal. Ksiądz infułat Adam Kokoszka poświęcił ją,  a symbolicznego aktu odsłonięcia dokonał Wójt Gminy Szerzyny pan Stanisław Kmiecik. Po wspólnym pamiątkowym zdjęciu przyszedł czas na wpisy Gości do Księgi Pamiątkowej i zwiedzanie wnętrza szkoły.

Podziękowania

   Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz cała Społeczność Szkolna  składają serdeczne podziękowania wszystkim znamienitym Gościom, Przyjaciołom i Darczyńcom Szkoły oraz Mieszkańcom Ołpin za uświetnienie naszej uroczystości swoją obecnością. Zaszczytem było gościć Państwa w naszej placówce. Dziękujemy również  za wszystkie cenne wskazówki i rady, życzliwe słowa oraz gratulacje.

Barbara Wójcik

Uroczystość nadania Imienia Szkole oraz poświęcenia Sztandaru

Utworzono dnia 26.10.2016, 14:10

Polecamy

Kalendarium

Maj 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Zegar